بگذار باران بیاید و تو بیایی و بمانی تا تمام خاطره را زیر باران تا یک نگاه عمیق تا یک تبسم عاشقانه تا لبخند تا بوسه تا یک آغوش گرم پیش ببریم